Riktlinjer för förskolan

Riktlinjer för Tyresö Montessoriförskola – avvikelse från Tyresö Kommuns riktlinjer (diarienummer 2020/BUN 0151.03)

Tyresö Montessoriförskola följer Tyresö kommuns riktlinjer (https://www.tyreso.se/forskola--skola/forskolebarn/riktlinjer-for-kommunala-forskolor.html) med följande avvikelser:

2.1.1 Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg

Vid ansökan gör vårdnadshavaren aktiva val mellan förskola eller pedagogisk omsorg, i kommunal eller fristående verksamhet. Kommunen förutsätter att ansökan till förskola/pedagogisk omsorg, godkännande av placering samt begärda förändringar såsom förändring av placeringstider, uppsägning av plats och omplacering skett i samråd mellan vårdnadshavarna. Den förälder som registrerar sig som sökande av barnets plats, blir platsinnehavare och tillika fakturamottagare. När en vårdnadshavare har registrerat en ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller omsorg på obekväm arbetstid erbjuder kommunen en plats inom tre månader från det datum vilket vårdnadshavaren angett i ansökan att placeringen ska börja (skollagen 8 kap. 14 §). Placeringen börjar dock gälla tidigast från det datum vilket vårdnadshavaren angett som startdatum. Om startdatum ligger längre än tre månader fram i tiden, erbjuds vårdnadshavaren plats från önskat startdatum. Kommunen strävar efter att erbjuda en plats med startdatum enligt vårdnadshavarens önskemål. Separerade föräldrar med gemensam vårdnad, där barnet bor hälften av tiden hos vardera föräldern, ska ansöka om var sin plats för barnet. Vårdnadshavarna blir då platsinnehavare för varsin plats och får delad (varsin) faktura för barnets plats. Sida 8 (26) När en vårdnadshavare registrerat en ansökan skickas en bekräftelse på att förvaltningen tagit emot ansökan. Barnet måste vara minst tre månader innan en ansökan kan göras. Inkommer ansökan tidigare, blir ansökningsdatumet (ködatumet) per automatik barnets tremånadersdag. För omsorg på obekväm arbetstid se kapitel 11.1.

Avvikelse: Tyresö Montessoriförskola garanterar ej placering inom tre månader. Vi erbjuder startdatum utifrån verksamhetens förutsättningar och vårdnadshavares behov men vår målsättningar är att alltid erbjuda startdatum i så nära önskat datum som möjligt.

2.2 Platserbjudande måste besvaras inom sju dagar

Platserbjudande ges skriftligen via utskick till den e-postadress som platsinnehavaren uppgett vid ansökan. Platsinnehavaren är skyldig att besvara erbjudandet inom sju dagar, i annat fall stängs ansökan och en ny måste registreras. När ett barns vårdnadshavare är separerade och är folkbokförda på olika adresser, måste båda vårdnadshavarna besvara platserbjudandet inom sju dagar. Platsinnehavaren besvarar erbjudandet via e-tjänstportalen: https://e-tjanster.tyreso.se

Avvikelse: Tyresö Montessoriförskola kräver inte svar inom sju dagar. Detta för att kunna erbjuda vårdnadshavare och barn besök på förskolan innan de accepterar platsen. Förskolan har ger ingen garanti att erbjuda plats inom en angiven tid.

4.1 Turordning

Lediga förskoleplatser fördelas till barn i kö efter det datum när ansökan om plats inkom till kommunen. Ansökningsdatumet blir således barnets plats i kön. Har barn i kö samma ansökningsdatum, det vill säga samma köplats, sorteras kön efter ålder, där äldst barn går före yngre barn. Vid placering av barn som per ansökningsdatum står på tur i kön fördelas platserna även med hänsyn till nedan kriterier:

1. Förtur för barn i behov av särskilt stöd ( 8 kap. 14§ skollagen) innefattar barn som: – av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av plats (8 kap. 7§ skollagen) – har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt enligt ( 8 kap. 5§skollagen 8) – Vårdnadshavare måste ansöka om förtur för barn i behov av särskilt stöd. Ansökan görs via brev till barn- och utbildningsförvaltningen där det anges vilka behov barnet har samt bifogas intyg från läkare, psykolog eller dylikt som styrker barnets särskilda behov.

2. Syskonförtur Vi tillämpar förtur till plats i de fall ett syskon, folkbokfört på samma adress, redan är inskrivet på samma förskola.

3. Barn i kö med befintlig placering men med önskan av byte av enhet

4. Barn utan placering

5. Barn folkbokförda i annan kommun än Tyresö kommun Barnets hemkommun är enligt skollagen ansvarig för att barnet erbjuds en plats i förskola. Tyresö kommun placerar barn folkbokförda i annan kommun om särskilda skäl föreligger och i mån av plats. Förutsättningen för att barn från andra kommuner ska kunna erbjudas placering i Tyresös kommunala förskolor, är att hemkommunen betalar förskolepeng för barnet ( 8 kap. 13§ skollagen). Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om placering. Finns inte en plats ledig på den förskola där vårdnadshavare önskar plats, erbjuder kommunen en placering på en annan förskola så nära barnets hem som möjligt (8 kap. 15§ skollagen).

Avvikelse: Tyresö Montessoriförskola tillämpar inte förtur för barn med särskilda behov. I övrigt gäller följande turordning i förhållande till den åldersgrupp där ledig plats finns:

  1. Syskonförtur

  2. Köplats

5.5 Vid utflytt från kommunen

När ett barn flyttar från kommunen med sin familj, har det rätt att behålla sin placering maximalt två månader efter det att barnet folkbokförts i annan kommun. Därefter upphör rätten till en placering i Tyresö kommun, undantaget är dock barn där särskilda skäl föreligger enligt 13 kap. 8§ skollagen.

Avvikelse: Under förutsättning att den nya hemkommunen betalar barnomsorgspeng för barnet upphör inte rätten till placering på förskolan.

5.6 Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs. Barn ska erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap. 7§ skollagen). Avgift får endast tas ut för de timmar som överstiger 15 timmar per vecka (8 kap. 20§ tredje stycket skollagen).

Avvikelse: Intagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk eller annan stödåtgärd.

9.1 Öppettider för förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg har öppet alla helgfria vardagar. Julafton, nyårsafton och midsommarafton är undantagna. Ramtiden är kl. 06.30 – 18.30, i undantagsfall kan pedagogisk omsorgs ramtid vara utökad. Beslut om enheternas öppettider fastställs av rektorn med utgångspunkt i vårdnadshavares behov av vistelsetid för barnet (2 kap. 10§ och 8 kap. 10§ skollagen). Förskolan har rätt att stänga fem dagar per år för planering och utvärdering. Vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar, ska anmäla det tre veckor i förväg så att tillfällig placering kan ordnas. Datum för planeringsdagar meddelas vårdnadshavare minst en månad i förväg. I möjligaste mån ska dagarna samordnas med närliggande skolverksamhet. Förskolorna ges möjlighet att stänga kl.16.00 en gång i månaden för att alla anställda på enheten ska kunna delta i arbetsplatsträffar under förutsättning att tillsynen ordnas för de barn som behöver. Vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar ska anmäla det tre veckor i förväg. Vårdnadshavare ska informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget. Under APT-möten, semestertider och planeringsdagar kan verksamheten förläggas till en angränsande förskola. För omsorg på obekväm arbetstid se kapitel 11.4

Avvikelse: Tyresö Montessoriförskola utökar inte ramtiden. För APT en gång per månad stänger vi kl.15:45, i övrigt följer vi rutiner och riktlinjer ovan.

9.3 Förändring av vistelsetid (registrering av barnets schema)

Platsinnehavaren är skyldig att registrera eventuell förändring av barnets vistelsetid till exempel vid föräldraledighet eller arbetslöshet, senast fjorton dagar innan förändringen ska börja gälla. Förändring av vistelsetid registreras via vklass.

Avvikelse: Förändring av vistelsetid sker via fysiskt blankett till förskolan eller via Förskoleappen

9.4 Ledighet och frånvaro

Vid barns frånvaro och/eller ledighet ska vårdnadshavare informera förskolan. Överskrider en frånvaro/ledighet en sammanhängande tid av två månader, kommer platsen att avslutas med omedelbar verkan. En ny ansökan om plats måste registreras av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Avstängning sker efter beslut av barn- och utbildningsförvaltningen (enligt gällande delegationsordning). Förskolan meddelas om barnets avslutade placering och vårdnadshavaren informeras alltid skriftligen.

Avvikelse: Om frånvaro/ledighet överskrider två månader kan platsen komma att sägas upp om inte godtagbara skäl finns samt plan för barnets återgång till förskolan.

9.7.1 Studier under föräldraledighet

När en förälder studerar under del av sin föräldraledighet kan barnet få utökad tid på förskolan, under förutsättning att utbildningen är studiemedelsberättigad och att studierna omfattar minst halvtid (minst femton högskolepoäng per termin). Studietiden ska inte omfattas av hel föräldrapenning på sjukpenningnivå. Följande underlag krävs:

● registreringsintyg från studieanordnaren att studier om minst femton poäng per termin bedrivs,

● intyg från Försäkringskassan.

9.7.2 Arbete under föräldraledighet

När föräldern arbetar under del av sin föräldraledighet, kan barnet få utökad tid på förskolan under förutsättning att förälderns arbetstider motsvarar minst en 50 procentig tjänst. Arbetsgivarintyg krävs och intyget ska innehålla uppgifter om:

● arbetets omfattning i tid,

● arbetsplatsens geografiska läge,

● i vilken utsträckning arbete kan bedrivas hemifrån samt

● vilken tidsperiod ansökan avser.

Underlag skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen 135 81 Tyresö

Avvikelse: Underlag lämnas till förskolans rektor.

10.6 Synpunkts- och klagomålshantering

Vi är angelägna om att höra vad vårdnadshavare tycker om våra verksamheter, för att kunna utveckla och höja kvalitén i förskolorna. Ansvaret för undervisningen vilar alltid ytterst på den pedagogiskt utbildade personalen. Synpunkter och/eller klagomål ska därför i första hand framföras till verksamheten. Vill du gå vidare med dina synpunkter gör du det via e-tjänsten för synpunkts- och klagomålshantering på kommunens webbplats https://etjanster.tyreso.se. Förvaltningen följer upp och analyserar inkomna synpunkter.

Avvikelse: Synpunkter och klagomål lämnas till förskolan enligt de rutiner som finns på hemsidan.

12 Tystnadsplikt

All personal i kommunala förskolor omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Tystnadsplikten innefattar information som har med barnets personliga förhållanden att göra. Frågor som rör enskilda barn, vårdnadshavare eller personal ska endast tas med berörda personer och är inte ett ämne för förskolornas samråd, föräldramöten, informations-/veckobrev eller mailväxlingar där fler personer får del av informationen än de som sakfrågan berör.

Avvikelse: Som fristående förskola omfattas vi inte av offentlighetsprincipen, men för att skydda barns och föräldrars integritet finns dock bestämmelser om tystnadsplikt i 29 kap. 14 § skollagen.

14.1 Nationella styrdokument

● Skollagen (SFS 2010:800)

● Läroplan för förskolan, Lpfö 98

● Skolverkets Allmänna råd med kommentarer – Förskola (2012)

● Skolverkets Allmänna råd med kommentarer - Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, (2012)

● Livsmedelverkets Bra mat i förskolan -råd för förskola och familjedaghem (2007)

Avvikelse: Förskolans matleverantör följer också de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) från 2012 samt Livsmedelsverkets generella kostråd. Förskolan använder lpfö- 18.

14.2 Kommunala mål

Kommunala mål anges i kommunplanen och i barn- och utbildningsnämndens nämndplan.

Avvikelse: I den mån förskolan kan följer vi de kommunala målen.

14.3 Lokalt styrdokument för förskola

I det lokala styrdokumentet ”En förskola och skola för var och en 2.0” förtydligas värderingar och beteenden som ska vara styrande för samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Avvikelse: Tyresö Montessoriskola följer egna styrdokument istället för ovanstående.